Què és l’afectació per la mala aplicació del RD1164/2001?

0 Publicado por - 29/12/2015 - S.Gratuitos

El RD1164/2001, indica les normes per les quals les entitats comercialitzadores, productores i distribuidores, com  han de facturar els serveis que presten als seus abonats. Tanmateix, aquestes normes són necessàries per regular el mercat de l’energia espanyol i establir un model de distribució i comercialització de l’energia just. Moltes d’aquestes normes són d’obligada aplicació, però algunes entitats comercialitzadores han realitzat una interpretació arbitrària i fora de l’objecte de la norma, sent elles les beneficiàries d’aquesta fraudulenta interpretació de la norma. En aquest cas, les entitats estan facturant il·legitament a aproximadament 2.5 milions de subministraments. En l’actualitat ja n’hi ha una sentència jurídica que obliga a una important entitat comercialitzadora a retornar els diners facturats en excés i a indemnitzar a l’afectat amb les costes jurídiques. Aquesta fita històrica l’han aconseguit un advocats de Barcelona i actualment forman part de l’equip jurídic de l’ACQSE.

1.0 Detecció i reclamació de l’afectació per la mala aplicació del RD1164/2001

L’ACQSE, té com objecte recollir les dades necessàries per detectar l’afectació per la mala aplicació pel RD1164/2011 en el terme fix, així com informar a l’abonat dels seus drets i mecanismes per reclamar els seus interessos davant de les entitats comercialitzadores i distribuïdores d’energia elèctrica.

L’ACQSE, juntament amb un gabinet jurídic especialitzat (Vosseler Advocats) realitzen totes aquelles accions que són necessàries per defensar els interessos dels abonats. El model d’estudi te un element bàsic; l’auditoria tècnica-jurídica com a instrument per detectar l’afectació en les factures del subministrament.

2.0 L’auditoria gratuïta. Medotologia.

Per realitzar l’auditoria tècnica (gratuïta), cal que el titular aporti les factures dels punts de subministrament. Per identificar l’afectació i l’estimació de retorn de diners,únicament cal una factura. Per realitzar l’estudi objectiu de la reclamació total serà necessari accedir a totes les factures del subministrament. En cas de tenir el subministrament en una comercialitzadora diferent a Endesa, caldrà que aporti una factura actual i una altra de quan estava a Endesa. Segons la llei vigent, es pot reclamar les factures de cinc anys o seixanta factures.

2.1 Determinar l’import de l’afectació

L’import a reclamar per l’abonat a l’entitat subministradora és una xifra objectiva, però pot variar segons la informació que es pugui recavar. Això significa que ens podem trobar en tres situacions diferents:

Situacions de camp, com resoldre la localització de factures

  1. L’abonat no disposa de les factures.
  2. L’abonat disposa de les últimes factures, no ha guardat les dels darrers anys.
  3. L’abonat disposa de la totalitat de les factures.

Accions previstes

  1. Es demana a la companyia còpia d’aquelles factures que manquen. Com a últim recurs sol-licita un requeriment al jutjat.
  2. La mateixa operativa que el punt primer.
  3. Es realitza l’estudi complet amb un marge d’error mínim.

2.1.1 L’import a reclamar a l’entitat comercialitzadora

L’import total de la reclamació varia en funció de la potència contractada del subministrament i la totalitat de factures afectades, aquest s’ha d’estudiar individualment.

Els imports de reclamació oscil·len entre els 650 € per a un subministrament de 15Kw de potència contractada als 20.985 € per a un subministrament de 500kw de potència contractada. L’import mig de reclamació es situa als 2.689 € per a un subministrament de 60 Kw de potència contractada.

Aquest import pot ser inferior si alguna de las factures no presenta afectació.

3.0 El procediment jurídic

El nostre equip d’advocats (Vosseler Advocats) és l’únic despatx d’advocats que ha guanyat una sentència favorable en aquest tema en tot l’àmbit estatal. L’estudi resultant de cada auditoria, serveix com a base per iniciar la reclamació jurídica col·lectiva de tots aquells subministraments que estiguin afectats.

3.1 Preu de la reclamació jurídica

El gabinet jurídic executa la reclamació en sota un model de «Succes Fee», si no es guanya la reclamació, no es cobra. L’import a percebre serà el resultant d’aplicar un 35% sobre la quantia obtinguda en la reclamació pel CUPS objecte de la reclamació.

3.2 Cost de la reclamació jurídica

El cost varia en funció de l’import de la reclamació. Cal aplicar les taxes jurídiques, les despeses de procurador, el burofax i els poders notarials per a plets. Amb tot, el cost mitjà es troba als 250 € segons sigui la quantia a reclamar, següent les taxes jurídiques el 50% del cost. Val dir, en la sentència guanyada, l’entitat comercialitzadora va ser condemnada a pagar totes les despeses jurídiques.

4. Què cal fer?

Per determinar l’afectació per aquest tema, cal que faci una auditoria ràpida de les factures del subministrament. L’ACQSE disposa d’un servei gratuït per la detecció preventiva,  mitjançat aquest butò pot accedir al questionari de sol-licitut.

Sol.licitar Auditoria