Canvi de paradigma en el mercat de l’energia.

0 Publicado por - 29/12/2015 - IMG Banner

La qualitat en el subministrament d’energia segons l’ACQSE: Quins factors contemplem?

L’energia com qualsevol producte de consum pot ser classificat per la seva qualitat. Ara bé el que no podem qualificar és si un electrò  per consumir te més o menys qualitat, suposo que en aquest punt tots coincidirem. El que si podem dir, és que un cop s’ha consumit quin cost a tingut i la qualitat del procès fins que ha esdevingut. La qualitat del subministrament es basa en conceptes que ens indican aspectes que intervenen en la produccio  d’aquesta energia, qui la distribuex, en quines condicions, quin servei ofereix la comercialitzadora al consumidor, el preu o l’atenció que rep el client quan te un problema en la seva instal.lació, entre d’altres questions d’importància.

L’ACQSE, realitza una d’auditoria estàndart que permet qualificar el grau de qualitat del subministrament. Aquesta auditoria te dos objectius claus:

A) Determinar la situació de qualitat del subministrament en relació al preu de l’energia, potència contractada, detecció per l’afectació del RD1164/2001, tipologia contractual, estalvi energètic, origen de l’energia, tecnologies LED i caracterìstiques arquitectòniques de l’indret.

B) En cas de que un subministrament obtingui una qualificació baixa, oferir.li al titular sol.lucions per revertir una situació d’alt cost dinerari i energètic o un cost molt baix.

Perquè serveix conéixer la qualitat del seu subministrament?

En síntesí podem anomenar aquestes raons:

  1. Identificar les males pràctiques que les grans comercialitzadores realitza’n eventualment al seu client, entre les quals podem anomenar: Afectació pel RD1164/2001, re facturacions , facturacions estimades en excés, talls de subministrament arbitraris, deutes d’altres de tercers, altes condicionades a l’abonament de deutes de tercers, modificacions contractuals no so-licitades, incidències en la reducció de potències, derrama d’instal·lacions d’alta tensió, instal·lació de transformadors d’alta tensió, obra civil per connectar el servei, sobre tensions, micro talls, etcètera.
  2. Tanmateix, per facillitar la transició al mercat de l’energia actual sense sorpreses i amb garanties de què el canvi aportarà una millora en estalvi i servei.
  3. Facil.litar el canvi a energies 100% verdes.
  4. Assessorar en l’estudi dels costos per la implantació de tecnologies LED, especialment en el sector del comerç i PYME.
  5. Establir contacte amb el gabinet jurídic en cas ser requerit per solventar algún tema legal.

De la por a la transparència. La qualitat en el àmbit contractual.

Enguany les companyies comercialitzadores elèctriques amb un gran volúm de clients (podem parlar d’un oligolopoli perferctament), veuen con les noves entitats comercialitzadores d’energies o startups , guanyan terreny ràpidament en la cursa per adquirir quota de mercat. És per aquesta raó que aquestes entitats han iniciat una campanya per «blindar»els seus clients mitjançant la renovació dels contractes vigents i aplicant clàusules de penalització per migrar el subministrament a una altre entitat comercialitzadora.  Aquesta pràctica és molt agressiva i sovint és pot titllar d’il.legal per anar en contra desls interessos del consumidor, ja que les condicions en les quals és produeixen aquests nous contractes són inferiors i de cost més elevat en facturació mensual. Com exemple, poden veure aquest vídeo de la FACUA. Aquesta important organització de consumidors tenen una dilatada experiència en temes relacionats amb l’energia i la problemàtica que pateix l’usuari domèstic i comercial. El vídeo il.lustra com dia a dia centenars de comercials surten al carrer per evitar la migració de contractes de les seves carteres de clients.

Consells de l’ACQSE per reconèixer la qualitat contractual.

  • Cada entitat comercialitzadora té la seva política contractual, en definitiva els seus contractes però, recordeu que per sobre del contracte sempre està la llei, si identifiqueu quelcom extrany, no el signeu.
  • Els contractes en baixa tensió tindran una durada màxima d’un any i no es podran establir permanències superiors a aquest període. Les pròrrogues d’aquests contractes podran ser rescindides sense cap càrrec.
  • La penalització màxima per rescissió anticipada del contracte no podran excedir el 5% de l’energia benvolguda pendent de subministrament pel preu del contracte (SENSE DESCOMPTE!). Actualment s’està canviant la normativa del sector.
  • Si decideixo ser subministrat al mercat lliure, quant temps haig d’estar amb el comercializador que triï?: En general, els contractes de subministrament d’electricitat en baixa tensió han de tenir una durada màxima d’1 any, podent-se prorrogar tàcitament per períodes de la mateixa durada. El consumidor de baixa tensió pot rescindir aquesta pròrroga amb un preavís de 15 dies, sense que procedeixi càrrec algun en concepte de penalització, tret que la rescissió tingui lloc abans de la primera pròrroga, en aquest cas podrà aplicar-se una penalització de fins al 5% del preu del contracte per l’energia benvolguda pendent de subministrament.

Quin tipus de contractes recomana l’ACQSE?

Bàsicament aquella tipologia de contracte que no té penalització alguna per migració i el preu de l’energia és més competitiu que el que ofereixen les grans entitats comercialitzadores. En quant al servei d’atenció al client, ha de ser  l’adequat per atendre incidències de facturació o tècniques de la xarxa. En l’actualitat n’hi han un nombre important de noves comercialitzadores que aposten per un canvi de paradigma energètic. Totes elles són recomanables.  Si dessitja que l’ACQSE li gestioni la contractació del seu subministrament energètic, cal que ens ho faci conéixer mitjançant el nostre formulari de contacte o contacti mitjançant: info@acqse.cat